Background

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Labplusarts

Versie februari 2018

Labplusarts is een initatief van (huis)artsen, statutair gevestigd te Utrecht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76073327. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Labplusarts.

Artikel 1 – Definities
Labplusarts: de groep (huis)artsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76073327, gevestigd te Utrecht aan de Ella Fitzgeraldplein 175. Labplusarts richt zich op uitvoering van bloedonderzoek en bloedtesten voor de consument. Waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over Labplusarts, wordt bedoeld de instelling met AGB code 98105097 zoals ingeschreven bij Vektis. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst Diensten afneemt van Labplusarts. Partijen: de Klant en Labplusarts samen. Diensten: bemiddelen bij de uitvoering van preventief medisch onderzoek (screening), second opinions, bloedonderzoek, bloedtesten, check-ups en/of door zelfstandig handelende artsen en huisartsen, klinieken en/of laboratoria en prikposten, in Nederland gevestigd, en overige Diensten die hiermee verband houden. Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Labplusarts en de Klant gericht op het verlenen van Diensten door Labplusarts, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Anamnese: mondeling of via een formulier door Labplusarts aan de Klant gestelde vragen die betrekking hebben op zijn/haar gezondheidstoestand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door Labplusarts. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Labplusarts, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen. 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
1. Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht Labplusarts niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant. 2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Labplusarts niet. 3. Door Labplusarts uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij op de offerte anders is aangeven en gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van Labplusarts en het voldoen aan de daarbij gestelde en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een onderzoek. 5. Indien de Klant de offerte c.q. aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Labplusarts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Labplusarts is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden. 6. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Labplusarts passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 7. De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Labplusarts en de Klant, waar het anamneseformulier, het document “screening-informatie” en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uit maken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook. 8. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Labplusarts binden Labplusarts alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegd persoon. 9. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Labplusarts hiermee schriftelijk heeft ingestemd. 10. Labplusarts heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren. In dat geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven
1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten luiden in euro’s (€). 2. Indien met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Labplusarts voor de afgenomen Diensten de gebruikelijke tarieven in rekening brengen bij de Klant. 3. De tarieven van de Diensten van Labplusarts worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de CBS index. 4. Labplusarts heeft het recht een redelijk bedrag aan administratie- en/of reserveringskosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding, consumptiegebruik in het ziekenhuis of de kliniek, rapportage- en/of verzendkosten. 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zethouden is Labplusarts niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 – Facturering en betaling
1.De betaling dient te geschieden via iDEAL of in beperkte gevallen middels SEPA overboekingen voorafgaand aan het onderzoek. Betalingen kunnen op geen andere manier gedaan worden, tenzij anders overeengekomen. Tijdens het betaalproces wordt Klant doorverwezen naar zijn/haar bank om de betaling te voltooien. 2. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan Labplusarts verschuldigde kosten bij zijn/haar (zorg)verzekeraar. Labplusarts geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door verzekeraars. 3. Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Labplusarts voldoet, maakt Labplusarts aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Daarnaast maakt Labplusarts aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten van minimaal 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente, zulks met een minimum van € 40,00. 4. Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt Labplusarts niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij Labplusarts een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. 2. Labplusarts kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door de Klant zijn verstrekt en de betaling is voldaan en door Labplusarts ontvangen is. 3. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Labplusarts, teneinde Labplusarts in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Klant de dienstverlening door Labplusarts weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Labplusarts het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen. 4. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Labplusarts verstrekte informatie en gegevens. 5. Labplusarts is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 6. Nadat de betaling is uitgevoerd op de website van Labplusarts of elders door Labplusarts bevoegde websites, heeft de klant 30 dagen om zijn of haar afspraak bij de prikpost te plannen. Hierna vervalt de geldigheid van de geautomatiseerde uitnodiging voor het maken van een afspraak. 7. De klant heeft tot 60 dagen na aankoop de tijd om een vernieuwde link aan te vragen via de clientenservice van Labplusarts, deze link is wederom 30 dagen geldig. 8. Als er 90 dagen verstreken zijn nadat de betaling heeft plaatsgevonden en er geen uitslagen van de klant ontvangen zijn, heeft Labplusarts het recht de bestelling af te ronden en wordt de order beschouwd als afgerond en gesloten. Hierbij heeft de klant geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 7 – Wijziging en annulering
1. Geplande afspraken voor een onderzoek kunnen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het ontvangen van een prikpost formulier waarmee geprikt kan worden en waarop een zogenaamde ZD-nummer staat. 2. Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van 72 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak drie keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging wordt beschouwd als annulering. De Klant is dan de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 3 t/m 5 verschuldigd aan Labplusarts. 3. In geval van annulering tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant annuleringskosten van € 45,00 verschuldigd aan Labplusarts. 4. Bij wijziging of annulering tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Labplusarts. 5. Indien de Klant binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wijzigt of annuleert is hij/zij het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Labplusarts. 6. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmacht situatie, waaronder in ieder geval de volgende situaties worden begrepen: a) een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partner, bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad. b) indien na het afsluiten van de Overeenkomst uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant zwanger is; c) materiële schade ontstaan aan zakelijke objecten van de Klant waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend gewenst is; d) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan; e) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen. 7. Wijziging of annulering dient schriftelijk te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant en aangegeven bij zowel Labplusarts als de beheerder van de prikposten. 8. Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak blijft de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Labplusarts. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.

Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn –indien van toepassing- gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden. 2. Labplusarts draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels. 3. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van betrokkene aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken. 4. Labplusarts bewaart de gegevens van de Klant in een dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek hiertoe bij Labplusarts. Labplusarts heeft het recht een verzoek om inzage in een gedeelte van het dossier te weigeren als hierdoor de privacy van een ander dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen. 5. De onderzoeksresultaten van de Klant worden door Labplusarts uitsluitend gebruikt voor het maken van een (integrale) rapportage waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten, wetenschappelijk onderzoek en/of andere vormen van serviceverlening. Labplusarts verklaart de Klant dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen. Labplusarts slaat medische gegevens en/of onderzoeksresultaten van de Klant op en deze kunnen naderhand niet meer worden opgevraagd bij Labplusarts. Wel kan een cliënt een nieuw wachtwoord aanvragen en zijn resultaten in de portal vinden. De Klant beschikt als enige over de inlog van zijn of haar account. 6. Labplusarts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijke inzage en gebruik. 7. Indien Labplusarts op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Labplusarts zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Labplusarts niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 8. Labplusarts heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken etc. Indien Labplusarts hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd. 9. Indien klant niet (langer) wenst dat Labplusarts haar contactgegevens gebruikt kan zij zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aan tekenen tegen het (verdere) gebruik van de contactgegevens door een email te sturen naar info@labplusarts.nl . Tevens biedt elk bericht van Labplusarts de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van contactgegevens. 10. Onverminderd andere mogelijkheden heeft iedere Klant het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan (in Nederland De Autoriteit Persoonsgegevens) indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maken op de privacywetgeving.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Labplusarts behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving. 2. Alle door Labplusarts verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Labplusarts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3. Labplusarts is gerechtigd de door haar dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Labplusarts treedt op als bemiddelaar tussen de Klant, verschillende artsen, laboratorium en prikpost. Labplusarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, uitslagen, adviezen en uitvoering van onderzoeken en/of (be)handelingen door de laboratoria, artsen en prikposten waarmee Labplusarts samenwerkt. 2. Labplusarts is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Labplusarts. 3. Labplusarts is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen. 4. Labplusarts is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Labplusarts bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. 5. Labplusarts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, spel- of typfouten en dergelijke, alsmede ten gevolge van storingen in de door Labplusarts gebruikte apparatuur. 6. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Labplusarts en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid. 7. Aansprakelijkheid van Labplusarts is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Labplusarts, beperkt tot directe, materiele schade en tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Labplusarts in het voorkomende geval dekking biedt. 8. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van Labplusarts geen dekking biedt is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00. 9. Aansprakelijkstelling van Labplusarts dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming aan de zijde van Labplusarts is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de aansprakelijkstelling niet in behandeling genomen door Labplusarts. 10. Aansprakelijkstelling van Labplusarts schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 11. De Klant kan zich met klachten/aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het functioneren van laboratoria en prikposten waarmee Labplusarts samenwerkt wenden tot Labplusarts, maar dient zich ervan bewust te zijn dat Labplusarts slechts kan bemiddelen bij de afhandeling hiervan. De laboratoria en de prikposten zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke klachten/aansprakelijkstellingen.

Artikel 11 – Overmacht
1. In geval van overmacht is Labplusarts gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven. 2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van Labplusarts en/of telecom-of internetproviders. 3. Labplusarts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen. 4. Voor zover Labplusarts bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst in rekening te brengen bij de Klant. Indien de Klant de het volledige bedrag reeds via iDEAL heeft betaald, zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort op rekening van de Klant. 5. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn Partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 – Ontbinding
1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere Partij: a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan; b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht. 2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht consument
1. Bij levering van diensten aan een consument heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Bij diensten zoals bloedonderzoek en consulten bestaat de mogelijkheid niet voor herroeping. 2. Indien de Klant het verschuldigde bedrag betaald heeft, zal Labplusarts dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. 3. Labplusarts kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. Bij Labplusarts wordt dit genoemd in de Algemene Voorwaarden waar de cliënt mee akkoord gaat middels een actieve toestemming.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Labplusarts beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te vinden op de website van Labplusarts.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Labplusarts en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Almelo, met dien verstande dat Labplusarts te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.