Background

Privacy beleid

Privacy beleid Labplusarts

De uitslag van het bloedonderzoek gaat alleen naar de aanvrager. De uitslagen van onderzoeken worden alleen op uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek van de aanvrager met een behandelaar of arts gedeelt. Uw uitslagen worden nooit met derden gedeeld.

Uw gegevens Voor optimale dienstverlening maakt Labplusarts gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens. Labplusarts bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de wet AVG. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform dit privacy statement. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatiseerde besluitvorming en of profilering.

Beveiliging en opslag van gegevens De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Labplusarts. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. Labplusarts neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. Testuitslagen worden binnen een maand uit de klantomgeving op internet verwijderd. Labplusarts bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. Gebruik van gegevens Labplusarts gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke beveiligde klant omgeving; Mijn Portal b. mogelijk maken van online betaling voor bestelde producten en diensten van Labplusarts; c. versturen van e-mail marketing; d. laten uitvoeren van onderzoek/analyse zoals door u is besteld in een door Labplusarts gecontracteerd extern Laboratorium; e. leveren van informatie aan medisch specialisten ten behoeve van de beantwoording van uw vragen. De gegevens worden alleen doorgestuurd naar derden als er een schriftelijke toestemming is gegeven door u; f. verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen; g. het doen van marketing campagnes (e-mail en andere vormen) ten behoeve van Labplusarts producten en diensten; h. behandelen van geschillen; i. geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties. Resterend monstermateriaal wordt door het externe laboratorium bewaard voor nabepaling binnen genoemde periode en daarna vernietigd. j. Uw gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, zonder uw toestemming. k. Uw gegevens zullen nimmer verkocht worden aan derden. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt zoals bijvoorbeeld de geboortedatum dan kan het zijn dat de uitslag niet goed weer kan worden gegeven.

Als de persoonsgegevens zoals adres niet juist worden verstrekt, kan het zijn dat de uitslagen vertraging oplopen. Tevens is het mogelijk dat de prikverpleegkundige uw gegevens handmatig moet overnemen tijdens het prikken.

Uw rechten Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake zijn, kunt u Labplusarts verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking dan mag u deze ten allen tijden intrekken. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van Labplusarts, zal Labplusarts dit gebruik terstond staken. Indien u een klacht wilt indienen dan kan dit bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement Dit privacy statement kan door Labplusarts worden gewijzigd. Op de website van Labplusarts staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.